Privacy statement

Post- en vestigingsadres Jacob van Lenneplaan 22, 3743 AR BAARN
KvK-nummer 70421056
btw-identificatienummer NL002426957B17
E-mailadres service@tet.nl of via het contactformulier

Algemeen

TET® respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en zorgt dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde jou een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In deze privacy verklaring wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten jij hebt. TET® werkt conform de wettelijke regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld, of voor secundaire doeleinden gebruikt, zonder door jou vooraf gegeven uitdrukkelijke toestemming. Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. TET® acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan jou gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kan je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest je verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten

Via tet.nl kun je een betaald abonnement afsluiten. Voor dit doel vragen wij je om de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Je gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder meldingsnummer 1408875.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

TET®
Jacob van Lenneplaan 22
3743AR Baarn
service@tet.nl

Jouw rechten

Je kunt altijd aan TET® vragen welke gegevens over jou worden verwerkt en je mag verzoeken je gegevens te corrigeren. Daarbij moet je de gewenste veranderingen aangeven middels het contactformulier op tet.nl op de webpagina Klantenservice/Contact. Je hebt ook recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Stuur in dat geval ook het verzoek per contactformulier. Indien je jezelf hebt aangemeld voor (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties, maar geen prijs meer stelt op het ontvangen daarvan, dan kun je TET® hiervan op de hoogte stellen via jouw persoonlijke pagina.

Informatie over het privacy beleid van TET®

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van TET® kun je een e-mail sturen via het contactformulier op tet.nl onder het kopje Contact.